Rädda fröerna!

De senaste 120 åren har 75 procent av jordens frösorter försvunnit. De fröer som finns kvar patenteras i snabb takt. Patenterade fröer kan inte sparas eller delas vilket drabbar kvinnliga bönder i södra Afrika hårdast. Var med och rädda fröerna! 

Skriv på vårt upprop nu!

Jag samtycker till att Afrikagrupperna sparar mina kontaktuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy.

Du behövs.

Skriv under vår protestlista för att stoppa att företag tar patent och kontroll över lokala fröer.

  

Den europeiska patentlagen skyddar denna rätt. Men trots det har tusentals patent beviljats de senaste åren genom kryphål i lagstiftningen. Vi kräver att Europeiska patentkontoret säkerställer att inga företag kan ta patent på fröer. Skriv under och var med och stoppa den negativa utvecklingen!

”Vi vill vara självförsörjande, vi vill kunna bestämma vad vi ska odla och vilka fröer vi ska använda. För kvinnor på landsbygden representerar de lokala frösorterna liv. Det är vår rätt att välja vad vi önskar äta. Därför måste vi kämpa för mat- och frösuveränitet. Ingen ska tvinga oss att använda hybridfröer. De fröerna går inte att återanvända.”


- Mary Sakala från Rural Women’s Assembly, partnerorganisation till Afrikagrupperna

När ett företag tar patent på ett frö kontrollerar de både försäljningen och användandet av frösorten. Patent innebär ofta en kommersiell vinst för bolag och missgynnar småskaliga bönder som blir beroende av patentägaren. Detta gör inte bara att makten över matproduktionen hamnar i företagens händer, utan bidrar även till en minskad biologisk mångfald.

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi förändrar liv i södra Afrika genom att bekämpa fattigdomens orsaker. Detta gör vi genom samarbeten med organisationer på plats i respektive land.

FAQ

Varför patenteras fröer? 

Företag och växtförädlare ansöker om patent för de fröer de har utvecklat från det naturliga orginalfröet. Genom patentet kan de sedan kontrollera både försäljning och användandet av fröerna. När patentsystemet utvecklades gällde det endast för mekaniska produkter och kemikalier, men nu innefattas även djur- och växtliv, vilket har skapat en stark offentlig debatt om etiska principer. 

Vad är skillnaden på ett patenterat frö och ett frö som inte är patenterat?  

Frön som är sparade av bönder har många fördelar. Först och främst är fröerna inte patenterade, vilket innebär att man kan spara, byta och använda fröerna utan tillstånd och utan att betala en summa till de företag som producerar fröerna. Eftersom fröerna är odlade och förädlade på plats, där fröerna senare ska planteras, är de anpassade till det lokala klimatet. Detta är inte bara viktigt för att öka den biologisk mångfalden utan även väldigt viktigt om en ska odla ekologiskt, utan konstgödsel eller bekämpningsmedel. De fröer som är patenterade får bönder inte spara, dela eller sälja vidare, eftersom de är företagets egendom. Till nästa odlingsperiod tvingas bönderna därför köpa nya fröer och insatser. Detta leder ofta till att bönderna är tvungna att skuldsätta sig och hamnar i en stark beroendeställning till företagen. 

Vilka lagar reglerar frömarknaden idag?

Det finns idag ett flertal lagar som ska kontrollera både urval och förädling av växter. Den europeiska patentlagstiftningen förbjuder patent på både djur och växter, men trots det beviljas tusentals patent av det Europeiska patentverket (EPO). Nagoyaprotokollet, en tilläggsöverenskommelse till konventionen om biologisk mångfald, ska säkerställa en rättvis och jämlik fördelning av vinsten från användningen av den genetiska resursen eller den traditionella kunskapen som ligger till grund för utvecklingen av en ny frösort. Men genom så kallade Public Private Partnerships, har påtryckningar skett för att förändra afrikanska länders frö- och marklagar till att gynna internationella investerare. De nya lagarna bygger på konventionen om växtförädlarrätt, UPOV 91, vilka gör det olagligt att handla med andra fröer än de som är patenterade. För småskaliga bönder innebär frölagarna att de enbart får tillgång till de patenterade fröerna genom att köpa dem från butiker som har patentägarnas tillstånd att sälja dem. Att spara patentägda fröer och reproducera dem till nästa odlingssäsong blir med dessa lagar antingen olagligt eller begränsat till särskilda grödor, en specifik mängd eller mot en avgift. I ett växande antal länder är det dock strikt förbjudet att spara ett patenterat frö. Med lagar som dessa uppkommer även andra riktlinjer för fröer som inte är patenterade. Det kan exempelvis vara obligatoriskt att ha alla fröer paketerade. Sammantaget blir det mycket svårt för bönder, till och med olagligt, att använda sina egna fröer och de tvingas till slut köpa patenterade hybridfröer av transnationella företag.

Vilka är de tre största företagen som kontrollerar frömarknaden idag?

Idag kontrollerar tre företag över 60 % av den kommersiella frömarknaden, varav Bayer (som gick ihop med Monsanto 2018) kontrollerar ca 30 %, DowDuPont ca. 20 % och Syngenta ca. 10 %. I takt med att dessa företag nu får alltfler patent på konventionella fröer, ökar deras makt över världens livsmedelsproduktion.

Varför drabbar en ökning av patenterade fröer kvinnliga småskaliga bönder i södra Afrika?

I Afrika producerar de kvinnliga bönderna hela 90 % av kontinentens mat och bidrar till ungefär hälften av den globala livsmedelsförsörjningen. Kvinnliga småskaliga bönder sparar, delar och byter fröerna till några av våra mest betydelsefulla livsmedelsgrödor. De har bland annat hand om 75 % av världens totala utsäde av stapelgrödor som majs, ris, vete och potatis.

Hur många fröer har försvunnit?

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation beräknar att 75 % av alla frövariationer försvann mellan år 1900 – 2000. Av de 250 000 – 300 000 växtarter som är kända är det ca. 30 000 som går att äta, varav ca. 7000 har använts för föda. Idag används dock endast ca. 120 grödor för matproduktion, varav nio av dessa står för 75 % av den mat vi äter, och ris, potatis och majs står för hela 50 %. Detta gör att vi är beroende av ett fåtal frösorter för att säkra matproduktionen, ett stort ansvar för några få fröer. 

Vad kan jag göra för att stoppa utvecklingen av patenterade fröer? 

Skriv på vårt upprop för att stoppa utvecklingen av patenterade fröer.

• Köp naturliga fröer och undvik att köpa fröer från de stora fröföretagen

Bli Afrikapartner och stöd Afrikagruppernas arbete för att fler ska få tillgång till fröer och odlingsmöjligheter! - 

Besök vår gåvoshop och köp fina fröprodukter från Growing Paper i Sydafrika.

Bli aktiv medlem i någon av våra lokalgrupper.

Vad gör Afrikagruppernas partnerorganisationer?  

Vi har ett nära samarbete med fler bonde- och civilsamhällesorganisationer i södra Afrika som dagligen kämpar för att lokala, hållbara kunskaper kring jordbruk tas tillvara. Nedan är två av dem.


Rural Women’s Assembly (RWA)

RWA är ett starkt och livskraftigt nätverk av kvinnliga bönder som kämpar för matsuveränitet och sin försörjning. Nätverket spänner över nio länder och har över 300 000 medlemmar. De värnar om lokala fröer genom att spara, dela och byta dem. De gör också aktivt motstånd mot olika aktörers försök att införa frölagar


União Nacional de Campneses (UNAC)

Den moçambikiska bonderörelsen samlar närmare 150 000 medlemmar. De har skapat program för att bevara lokala fröer och skydda den lokala matproduktionen. Syftet är att säkerställa matsuveränitet på lokal och nationell nivå samtidigt som bönderna försvarar sina rättigheter och tillåts spela en aktiv roll i jordbrukets utveckling.

Jag vill lära mig mer, var hittar jag mer information?

Källor:


Penn State. (2015, February 13). World crop diversity survives in small farms from peri-urban to remote rural locations.

Karla D. Maass Wolfenson. Coping with the food and agriculture challenge: smallholders’ agenda, 2013

GRAIN. UPOV 91 and other seed laws, 2015

FAO. Crop biodiversity: use it or lose it, 2018

Eleven reasons why Europe needs to ban patents on food plants and farm animals. New applications for patents on conventional plant and animal breeding Authors: Ruth Tippe, Katherine Dolan, Anne-Charlotte Moy, Johanna Eckhardt & Christoph Then Published by No Patents on Seeds! (www.no-patents-on-seeds.org), 2020.